قالب وبلاگ


جديدترين خبرهاي آخرزمان
ديگر وقت ظهور رسيده است ... 
Links

ايّام عید و جشن و شادی نیمه شعبان كه رسید، هزاران نامه الكترونیكی و پیام از طریق رسانه‌های مدرن دست به دست و با سرعت برق از این سو به آن سوی زمین منتقل شدند. هر كس بسته به دریافتش، بسته به شادی یا دلتنگی‌اش پیامی را با سرانگشت و در لحظه‌ای به این سو و آن سو برای آنكه دوستش داشت، حواله كرد. بسیاری از این همه، حامل پیام‌ها و دل‌نوشته‌‌هایی بودند كه در كنج دل صاحبش خانه كرده و در این روز مجالی برای ظهور و بروز می‌یافت. مثل این پیام كه در كنار صد پیام دیگر در ايّام برگزاری جشن‌های شعبان به من رسید:
آقا اجازه!
دست خودم نیست خسته‌ام!
در درس عشق
من صف آخر نشسته‌ام!
یعنی نمی‌شود كه ببینم سحر رسید؟
درس غریبِ غیبت كبرا به سر رسید.
آقا اجازه!
بغض، گرفته گلویمان؛
آنقدر رد شدیم كه رفت آبرویمان
استاد عشق!
صاحب علم!
گل بهشت!
باید كه مشق نام تو را تا ابد نوشت!
حدّاقلِ حاصل آمد و شد این ايّام و اعیاد كه به آمدن و رفتنشان خو كرده‌ایم و تقویم‌های دیواری چه بخواهیم و چه نخواهیم فرا رسیدنشان را به ما تلنگر می‌زنند، این است كه به یادمان می‌آورند، آنچه را كه مكر لیل و نهار و فتنه روزگار از یادمان برده است.
همه آنهایی كه با ما و از ما نیستند، دست به دست هم داده‌اند تا ما به فراموشی مرگباری مبتلا شویم و ندانیم كیستیم و به كجاییم؟ تا خودمان را در میان گرداب و گردباد حوادث و هواجس گم كنیم. گیج شویم، به دور خود بچرخیم و همه جهات را فراموش كنیم.
اگر خودمان را كشف كنیم و موقعيّتمان را پیدا كنیم، نسبتمان را درمی‌یابیم. خودی‌ها و بی‌خودی‌ها را می‌شناسیم. موضع روشنی می‌یابیم و آنگاه، در هوشیاری و بیداری، سمت و سو و جهت رفتمان را پیدا می‌كنیم.
برای آنكه دوست ما نیست، مهم این است كه ما خودمان را گم كنیم؛ چنان‌كه خویش را از بیگانه باز نشناسیم و به عكس، برای آنكه دوست ماست، مهم این است كه خودمان را بیابیم.
گاه به كسی شباهت پیدا می‌كنیم كه در تصادفی هولناك همه خاطراتش را از دست داده باشد. به همین خاطر همه چیز را از صفر آغاز می‌كنیم. از اوّل برای خود خاطره می‌سازیم. نام انتخاب می‌كنیم، تاریخ جعل می‌كنیم، هويّت می‌آفرینیم و در یك كلام برای خود «تعریف» می‌سازیم.
آنكه ما را دوست ندارد، دوست دارد كه ما، خود را بی‌تاریخ، بی‌خاطره، بی‌حافظه و هويّت و بالأخره بی‌«تعریفی روشن از خود» بشناسیم تا بتواند به میل خودش از ما تعریف بدهد و ما را به همان سمت و سویی كه می‌خواهد براند و این، «مصیبت بزرگ آوار شده بر ماست». و این فرصت بزرگ و مغتنمی است برای آنكه ما را نمی‌خواهد. ما را دوست نمی‌دارد. او خودش را می‌خواهد و در این فرصت طلایی، ما را قالب می‌زند، به ما شكل می‌دهد، همان شكلی كه خودش دوست دارد. از ما تعریف می‌دهد تا به هر صورت كه دوست دارد،‌ تسمه بر گرده ما بكشد. ما را ببلعد، بمكد و تفاله‌های باقیمانده بی‌رمقمان را به زباله‌دانی بیاندازد.
ـ برای همین است كه دست به تحریف تاریخ می‌زنند و تحریف شده‌ها را با زور و ضرب صدها بلندگو در گوشمان فرو می‌خوانند. بدان رسميّت می‌بخشند و وقتی همه چیز جا افتاد، اگر لحظه‌ای بخش ناچیزی از آن همه تحریف را انكار كنیم، مهری بر پیشانی ما می‌كوبند و از جمله هستی و حیثيّت می‌اندازندمان.
ـ برای همین است كه جمله نمونه‌ها، اسطوره‌ها، مردان نام‌آور همه ‌روزگاران را از چشم ما می‌اندازند، با سؤالی و شبهه‌ای تمامی انرژی و توان را از نمونه‌ها باز می‌ستانند تا وقتی ما، بی‌پشتوانه، بی‌تاریخ، بی‌نمونه و بی‌اسوه شدیم، خودشان برای ما قهرمان بسازند. تا خودشان را قهرمان اوّلین و آخرین نشان دهند در آن وقت، اگر لحظه‌ای قدری از آن همه جفا را منكر شویم، به چار میخمان كشند و بر دروازه‌ها آونگمان سازند تا عبرت روز و روزگاران شویم.
ـ برای همین است كه جمله ايّام و اعیاد را كم‌رنگ می‌كنند. بی‌معنی و تكراری جلوه‌اش می‌دهند. مهر تاریخ مصرف بر آنها می‌زنند، كهنه و پوسیده نشانش می‌دهند و زنده نگه داشتن آن همه را نشانی از عقب ماندگی و تحجّر می‌شناسند. تا وقتی بی‌ايّام، بی‌ذكر، بی‌عشق مقدّس و بی‌كینه مقدّس شدیم، در بی‌وضعی تمام، ايّام و آنات خودشان را در چشمان بیارایند. ايّامی كه هیچ نسبتی با ما، با تاریخ ما، هويّت ما، عشق مقدّس ما ندارند.
آنان كه ما را، تاریخ و هويّت ما را نمی‌خواهند؛ از میانه این ايّام و آنات جعل شده، ما را قالب می‌زنند تا آنگاه كه اگر لحظه‌ای انگشت اشارتی به سوی آن همه تحریف و قالب زدن‌ها، آن همه هويّت‌های جعل شده دراز كنیم، ما را با ننگ طاعون زدگی و داغ بیگانگی از شهر و دیارمان برانند و در عزلت به دست فراموش ابدی بسپارندمان.
ـ برای همین است كه خداوند ايّامی را پاس داشته و شعائری را معروف دانسته تا همه آنچه را كه گفتیم پیش نیاید.
روزهایی كه گاه برای پاسداشت عظمت و بزرگی‌اش، شبی را تا به صبح به احیاء و شب زنده‌داری مشغول می‌شویم؛
روزهایی كه در آستانه ورودش و طلوع طلعتش، خود را مطهّر و معطّر می‌سازیم؛
روزهایی كه به شكرانه‌اش روی به قبله ایستاده به نماز مشغول می‌شویم؛
روزهایی كه جمله سعادتمندی یا شقاوتمندی ما را رقم می‌زنند؛
روزهایی كه سور را به حقیقت یا، سوگ را به حقیقت به یادمان می‌آورند تا از سور و سوگ جعلی برهیم؛
روزهایی كه نام مردانی مرد از قبیله ایمان و رستگاری الی الأبد را با خود حمل می‌كنند؛
روزهایی كه جمله رهایی، جمله آزادگی، جمله آسمانی بودن را یادآورمان می‌شوند؛
روزهایی كه به بركتش درهای آسمان باز می‌شود و همه بركت‌ها چون باران می‌بارند؛
روزهایی كه به مباركی‌اش هر دستی كه به آسمان بلند شود، دستگیری نورانی آن را لمس می‌كند؛
روزهایی كه خداوند، همه خشم خویش را درباره همه آنچه ما كرده‌ایم فرو می‌خورد تا از روی رحمت و شفقت، بنده‌اش دیگر بار و دیگر بار بر هودجی از نور به سوی عرش رحمانی فرا خوانده شود؛
روزهایی كه جمله جنود ابلیسی در كوهستان قهر خدا به بند كشیده می‌شوند تا زمین با آسمان و انسان با خدا آشتی كند؛
روزهایی كه ابلیس، از واهمه از دست دادن جمله شهروندان و شهربندانش، همه توان خود را در كار وارد می‌سازد تا آدمی آنها را فراموش كند و در غفلت تمام همه آناتش را در خودكامگی از دست بدهد؛
روزهایی كه اگر شیطان بر سر عقل می‌آمد، حتماً لبخند خدا را می‌دید و آغوشی كه به سویش گشود، می‌شد.
نیمه شعبان هم یكی از همان روزهای خدا بود. كاش بتوانیم كوتاهی‌های دیروزمان را در پاسداشت و بزرگداشت آن،كاهلی‌هامان را در آذین بستن شایسته كوی و برزن و صحن خانه‌ها و فراموش كاری‌مان را درباره آنكه خداوند حق‌گذاری‌اش را بر ما واجب ساخته است، به یاد بیاوریم و به صاحب این روز بگوییم:
آقا اجازه!
بغض گرفته گلویمان
آنقدر رد شدیم كه رفت آبرویمان»!


والسّلام
اسماعیل شفیعی سروستانی

موعود


موضوعات مرتبط: حكومت جهاني حضرت مهدي، جديدترين خبرها، امام زمان(عج)، مقالات، جديدترين خبرهاي آخرزمان، روايت هاي شنيدني امام زمان (عج)
[ دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 13:13 ] [ Peace Internal ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

بيدار بودن و تفكر نكردن مشكل است.
آن بخشي از تكامل نيست ، فراتر از آن انقلاب است ، روندي كه به طور خود به خود ايجاد نميشود بايد آن را كسب كرد .
ديگر وقت ظهور رسيده است...
Blog Categories
Custom

آي پي رايانه شما :

*** *** ****